Om GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter, så som namn, adress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att upprätta kundavtal och att kunna ansöka om RUT-avdrag hos skatteverket.


Vi får uppgifterna från den registrerade själv.Vi tillämpar vid vartid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är upprättelse av kundavtal.Dina uppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss eller tills du själv ber om att bli borttagen.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett annat land utanför EU.


Personuppgiftsansvarige är Stadsbud i Storstockholm Ekonomisk Förening. Du har rätt att kontakta oss för om du vill ha ut information om deuppgifter vi har om dig,för att begära rättelse,överföring eller för attbegära att vi begränsar behandlingen,för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta det stadsbudskontor du har anlitat för er flyttning samt fått faktura ifrån. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Stadsbud i Storstockholm Ekonomisk Förening

Ordförande

Morgan Blom